Framtidas skole for bærekraftig utvikling, sett i lys av medborgerskap og livsmestring

I dette kurset får du en innføring i fagfornyelsens integrering av de tverrfaglige temaene med spesiell vekt på bærekraftig....

 

Førsteklasselæreren - en førsteklasses lærer? Obs! To kurskvelder; 11. juni og 16. juni

Førsteklasselæreren er en ny og viktig person i både skolestartens og foreldrenes liv. Hvordan kan læreren skape trygge rammer som....

 

Livsmestring og helse - nettkurs

Hva skal til for at barn skal mestre livet? Hvordan skal personalet i barnehagen legge til rette for at barn skal mestre både....

 

Relativt moderne fysikkundervisning - digitale muligheter

Fysikk og teknologi har fått en stor betydning i dagens samfunn. Evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori er....

 

Storbritannias møte med korona

Ved inngangen til 2020 sto Storbritannia oppe i en krevende situasjon med en utmelding av EU som skulle i mål før årets slutt. Så....

 

Å arbeide med fagtekster som prosessorientert skriving – i en heldigital skolehverdag

Fagtekster har i fagfornyelsen kommet inn på alle tre trinn på studieforberedende utdanningsprogram, og det inviteres til....

 

2070: Veien forbi klimaendringene

Hvordan skal vi sammen komme oss forbi klimakrisen? Aldri har vi mennesker påvirket klimaet – og planeten vår – mer enn vi gjør i....

 

Cooperative Learning for 1. til 7. trinn

Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruke metoden Cooperative Learning på barneskolen? Og ikke minst: hvorfor? I et....

 

Cooperative Learning – 1. til 4. trinn

Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruker man Cooperative Learning metoden på småtrinnet? Og hvorfor? I et Cooperative....

 

Fagfornyelsen og den nye lærerrollen

Elevenes motivasjon for skolen er synkende, og den faller tidligere enn før. Elevene etterspør bedre relasjoner til læreren og....

 

Fra læreplan til klasserom - kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring

Hvordan kan vi jobbe kreativt med kompetanse og underveisvurdering i fag? Hvordan finner vi tegn på læring og utvikling? Og....

 

Hvordan vurdere uten prøver – i det heldigitale klasserommet?

Prøver fungerer dårlig i vår nye heldigitale virkelighet. I dette kurset tar vi for oss hvordan man kan vurdere elevene like bra....

 

Inkluderende språkopplæring i digital praksis

Norge er et flerkulturelt land. De fleste kommuner i landet har innbyggere fra ulike land og ulike språkgrupper. Det kan være....

 

Lese- og skrivevansker, muligheter i det digitale klasserommet

Det digitale klasserommet åpner for flere muligheter for de med lese- og skrivevansker, enn det lukker. Dette nettkurset viser....

 

Lesing hos dagens unge

Vi vet at det leses mindre enn før, og at barn og ungdom leser lite skjønnlitteratur og lesning i fritid har falt dramatisk. I....

 

Problemløsning i matematikk - hvordan jobbe digitalt?

Hvilke matteoppgaver er egnet som gode digitale problemløsningsoppgaver? I dette kurset viser vi hvordan du kan aktivisere....

 

Smittevern i barnehager

Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for hvordan barnehagene kan....

 

Smittevern i barneskolen

Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeidet informasjon om hvordan skolene kan organisere....

 

Vurdering i fagfornyelsen - fire prinsipper i praksis

Vil du lære mer om hvordan du kan lære elevene å lære, slik det står beskrevet i fagfornyelsen? Har du lyst til å lære mer om....

 

Barna som utfordrer oss

Kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte: De som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte....

 

Barna som utfordrer oss (kveldskurs)

Kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte: De som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte....

 

Cooperative Learning - et steg videre

En workshop i Cooperative Learning med fokus på strukturer som fremmer vurdering, utforskning, dybdelæring og kritisk tenkning. ....

 

Cooperative Learning for 1. til 4. trinn

Har du lyst til å være med inn i et klasserom der alle elevene er aktive og likeverdige? Hvor læringen er preget av inkludering,....

 

Demokrati og medborgerskap

Del 1: 30 år etter Berlinmurens fall, og 75 år etter andre verdenskrig er det igjen blitt nødvendig å forsvare demokratiet og de....

 

Den gode starten i barnehagen (halvdagskurs)

Dette 3 timers-kurset har fokus på hvordan vi kan sikre en god overgang fra hjemmet til barnehagen. I rammeplanen er det gitt....

 

Eksperimenterende skriving i begynneropplæringen

Fagfornyelsen er på plass. Den viktigste endringen i norskfaget er at elevene i større grad skal arbeide utforskende og bruke sin....

 

Elever med psykiske vansker

Elever med psykiske vansker har større utfordringer med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har derfor behov for mer....

 

Escape room - kompetanser for det 21. århundret

Escape room er en metode som kan brukes i undervisningen i alle fag på alle nivåer! Aktiviteten er kjennetegnet av at en gruppe....

 

FAGDAG: Livsmestring og psykisk helse

LIVSMESTRING OG PSYKISK HELSE Denne fagdagen handler om å arbeide systematisk med å styrke barns livsmestring og psykiske helse.....

 

Fagdag for assistenter i barnehagen

Det er ikke lett å finne sin rolle som assistent i barnehagen, og utføre arbeidsoppgavene i tråd med rammeplanen. Denne kursdagen....

 

Fagfornyelsen i engelsk: Vi leker, synger og leser oss gjennom fagfornyelsen i engelsk på småskoletrinnet

Engelskfaget har gjennomgått store forandringer i forbindelse med fagfornyelsen og den nye læreplanen som settes i verk høsten....

 

Få økt kompetanse om psykisk helse - for deg som jobber med ungdom

I alle skoler, på alle trinn, finnes det sårbare elever. Mange unge oppgir å ikke være gode nok og kravet til å prestere er høyt.....

 

Gode språkmiljø i barnehagen

Barnehagens språkmiljø er avgjørende for barnas utvikling og læring. I dette kurset presenteres praksisnære tiltak som bygger gode....

 

Hvordan jobbe med bekymringsfullt skolefravær? Tiltak og oppfølging

Kurset retter seg mot skoleledere, sosiallærere, rådgivere og andre som jobber direkte med elever med bekymringsfullt fravær. ....

 

Hvordan omsette fagfornyelsens ideer i praksis?

Hva er dybdelæring og hvordan skal vi få til det i spanskundervisningen? Hvordan får vi kommunikasjon til å bli den viktigste....

 

Hvordan vurdere uten prøver?

Prøver er praktisk! Kjapt unnagjort, likt for alle, små juksemuligheter, og så er man videre i pensum allerede neste dag! Men....

 

Klasselesekurs 1. til 7. trinn

En intensivert leseperiode i fellesundervisningen. Kurset vil gi et grunnlag for at lærere i barneskolen skal kunne samarbeide om....

 

Klasselesekurs 8. til 13. trinn, voksenopplæring

En intensivert leseperiode som en integrert del av fagundervisning Kurset vil gi et grunnlag for at lærere i ungdomsskolen,....

 

Livsmestring i barnehagen

Dette kurset vil belyse begrepet livsmestring, hva livsmestring innebærer i praksis og hvordan barnehagen kan bidra til å fremme....

 

Livsmestring og små barn

Dette 3 timers-kurset har fokus på begrepet livsmestring og hva dette innebærer i arbeidet med de yngste barna. Det legges til....

 

Lærer uten rettebunker

Nye læreplaner, nye metoder, dybde og bredde og helt menneske. Hvordan i huleste takle den såkalte «Fremtidens skole», og ikke....

 

Ny pedagognorm

Den nye pedagognormen er en anerkjennelse av barnehagelærerens betydning for kvalitet i barnehagen – men hva innebærer det i....

 

Nøkler til god kommunikasjon med unge i risikosonen for kriminalitet og traumer

Hvordan kan vi bygge relasjoner som gir elevene våre overskudd og større tro på sine egne evner, til tross for eventuell motstand?....

 

Oppstart og bruk av Cooperative Learning

Hvordan strukturere for effektivt samarbeid i undervisningen, slik at elever lærer gjennom samarbeid – og på samme tid lærer å....

 

Rammeplanen i praksis

HVA INNEBÆRER KRAVENE I RAMMEPLANEN FOR BARNEHAGENS DAGLIGE PRAKSIS? Kurset inneholder en gjennomgang av samfunnsmandatet i ny....

 

Relativt moderne fysikkundervisning

Naturfag og fysikk har fått en stor betydning i dagens samfunn. Evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori er....

 

Stressmestring - hjelp til ungdom

Prestasjonsjag på skolen. Kroppspress. Status. Fasade. Sosiale medier. Behovet for selvrealisering skaper stress hos mange....

 

Traumebevisst omsorg (kveldskurs)

I hverdagen møter vi barn som er redde, sinte, utagerende og unnvikende – hva kan være grunnen til at noen barn har en mer....

 

Trump og demokratiet i USA

Demokrati og medborgerskap er et viktig tverrfaglig tema i fagfornyelsen, og i den forbindelse er det spesielt aktuelt å diskutere....

 

Undervisning med spill

Har du lyst til å prøve spill i undervisningen din? Det trenger ikke være veldig komplisert, og det er heller ikke nødvendig med....

 

Varig atferdsendring hos barn

Atferdsproblematikk er en kilde til stadige utfordringer i barnehagen/SFO/småskoletrinnet. Tema for dette kurset er atferdsvansker....

 

Å arbeide med fagtekster som prosessorientert skriving

Fagtekster har i fagfornyelsen kommet inn på alle tre trinn på studieforberedende utdanningsprogram, og det inviteres til....

 

Å lese verden

Fra "Robinson Crusoe" og "Den afrikanske farm" til "Tante Ulrikkes vei". Fagfornyelsen for norsk legger vekt på at elevene skal....

 

Barn i risiko

I rammeplanen står det at personalet i barnehagen skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt og....

 

Barn med psykiske vansker - kjennetegn og tiltak

Barn med psykiske vansker har større utfordringer med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har derfor behov for mer og....

 

Barn og seksualitet

Noen kaller det doktorleker og noen kaller det mor-og-far-leker, men hvordan reagerer vi når barn leker seksuelle leker? Og....

 

Barn og traumatiske hendelser

En del barn opplever alvorlige ulykker eller vold. Noen barn blir mobbet eller mishandlet over tid. Du vil kanskje få ansvar for....

 

Barnehagen som lærende organisasjon - med samfunnsmandatet som utgangspunkt for utviklings- og endringsarbeid

Dette kurset handler om systematisk endringsarbeid i hele organisasjonen; i forhold til relasjonskompetanse, verdier og....

 

Barnehagen som lærende organisasjon - sett i sammenheng med ny rammeplan

Barnehagen skal være en lærende virksomhet. Rammeplanen beskriver barnehagen som en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og....

 

Barnehagens samfunnsmandat - hva er din oppgave?

Barnehagens kvalitet forutsetter at alle ansatte jobber i tråd med lover og rammeplan, uavhengig av formell utdannelse.  Dette....

 

Bærekraftig utvikling

Vi har vært vitner til fantastiske framskritt de siste tiårene. Fattigdommen i verden har blitt halvert. Dette gir håp og viser at....

 

Cooperative Learning for 5. til 13. trinn

De fleste pedagoger er enige i at elevene lærer mye – både faglig og sosialt – av å samarbeide om arbeidsoppgaver. Utfordringen....

 

Cooperative Learning på første trinn

Læring gjennom lek og utforskning blir mer vektlagt i de nye læreplanene. Hvordan kan vi tilrettelegge for lekpreget læring og et....

 

Cooperative Learning: Classbuilding

Cooperative Learning er både en metodikk og en pedagogisk tilnærming som leder til inkludering, elevaktivitet, engasjement, læring....

 

Cooperative Learning: Teambuilding

Cooperative Learning er både en metodikk og en pedagogisk tilnærming som leder til inkludering, elevaktivitet, engasjement, læring....

 

De stille barna

Hverdagen er ofte preget av et høyt aktivitetsnivå og yrende liv - noe de fleste barn stortrives med. Utadvendte barn får energi....

 

Den nye lærerrollen og fagfornyelsen

Elevenes motivasjon for skolen er synkende, og den faller tidligere enn før. Elevene etterspør bedre relasjoner til læreren og....

 

Den viktige leseopplæringen i engelsk på barnetrinnet

Å lese engelske tekster blir viktigere og viktigere i samfunnet i dag. Fagfornyelsen understreker også dette. Elevene trenger å ha....

 

Det er deg det kommer an på - kontaktskapende kommunikasjon

Kurset presenterer en kommunikasjonsmodell basert på et humanistisk menneskesyn som tar utgangspunkt i våre verdier. Modellen er....

 

Elever med stort læringspotensial

Hva kjennetegner elever med høyt læringspotensial. Hvordan kan vi identifisere dem og hva sier forskningen om hvordan vi bør....

 

Fagfornyelsen i kunst og håndverk

Evnen til undring, eksperimentering frem mot nye løsninger, mot og utholdenhet vektlegges i den nye læreplanen. Hva er "nytt" i....

 

Finnes det en app for alt? - nettbrett, et nyttig hjelpemiddel i barnehagens digitale praksis!

Bruk av nettbrett har i løpet av kort tid blitt etablert i mange barnehager. Men brukes de på riktig måte? Det er viktig at bruken....

 

Forebyggende arbeid mot mobbing

Mobbing er et ladet ord. Vi liker ikke å tenke at dette foregår i barnehagen. Men går vi dypere inn i temaet handler det om....

 

Foreldresamarbeid - til beste for barnet

Hvordan skaper vi gode rammer for barna i samarbeid med foreldrene? Hva gjør vi når barn og/eller foreldre strever med å mestre....

 

Fortell en gang til! (kveldskurs)

Få ting er så morsomt og engasjerende som å hengi seg til fantasiens verden sammen med barn. Tenk å fortelle fantastiske eventyr,....

 

Fra fravær til nærvær - vi er hverandres arbeidsmiljø

En viktig forutsetning for å lykkes med utviklingsarbeid er stabilitet og nærvær i personalgruppen. Barnehagen trenger voksne med....

 

Friluftsbarn

Har du lyst til å lære å dissekere fisk? Eller sette småkrypfeller? Lage mat fra naturen, i naturen? Dette er kurset for....

 

Førstehjelp på barn

Førstehjelp er omsorg og livreddende hjelpetiltak. Alle som omgås andre mennesker bør kurses spesifikt og inneha en viss....

 

Førsteklasselæreren - en førsteklasses lærer

Førsteklasselæreren er en ny og viktig person i både skolestartens og foreldrenes liv. Hvordan kan læreren skape trygge rammer som....

 

God helse starter i barnehagen

Grunnlaget for et godt selvbilde legges de første årene av et barns liv. Et godt selvbilde handler om «både kropp og hode»;....

 

God ledelse i barnehagen

Mer enn noen gang trenger barnehagen kloke ledere med endringskompetanse og kunnskap i å lede pedagogisk utviklingsarbeid. Dette....

 

Gode språkmiljø for de yngste

Det har vært stort fokus på språkmiljøet i barnehagen de siste årene, og betydningen av å legge til rette for god språkutvikling.....

 

Grenser og mestring - hånd i hånd (kveldskurs)

Hverdagen i barnehagen og på SFO/AKS består ofte av små og store konflikter, mellom barn og mellom barn og voksne. Hvorfor kan det....

 

Grep om begreper

Språket påvirker alle sider ved barnets utvikling og er derfor et av barnehagens kjerneområder. Begrepene påvirker alle sider ved....

 

Gutter og lesing

Hvorfor leser ikke gutter like mye som jenter? Vi vet at gutter leser mindre enn før, og at de leser lite skjønnlitteratur.....

 

Helhetlig leseopplæring - leseglede og tidlig innsats

En helhetlig leseopplæring hvor leseglede og tidlig innsats er satt i system gir elevene et solid grunnlag for videre læring. ....

 

Hode, skulder, kne og tå - hverdagsmestring for førskolebarna

Barn lærer med kroppen, og bevegelse spiller en stor rolle i barnets totale utvikling. De fleste barnehager har førskolegrupper....

 

Hva er sjansen for det? Å kjempe mot intuisjon og skape forståelse

Er det dobbelt så stor sjanse for å få en 5-er når du kaster to i stedet for én terning? Tar nå-utgaven av deg selv mer funderte....

 

Hva kan vi gjøre for de barna som strever med språket?

Hvordan oppdager vi barn som av ulike årsaker strever med språket, og hva gjør vi med det? Barnehagen skal legge til rette for god....

 

Hvordan engasjere med film? Film og TV i historiefaget

Tema for dette kurset er hvordan man bruker sekvenser fra film, TV, musikkvideoer og dataspill til å engasjere i stedet for å....

 

Hvordan hjelpe elever å få flere gode venner

En del barn og ungdom strever med å opprette og opprettholde vennskap og relasjoner til jevnaldringene. Ofte sier vi voksne ting....

 

Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn?

I barnehagen jobbes det med ulike fokusområder, og språk er grunnlaget for dem alle. Å utvikle språket er noe av det viktigste som....

 

Hvordan undervise matematikk i tråd med ny læreplan?

Hva er god undervisning i matematikk? De nye kjerneelementene i matematikk er: 1) Utforskning og problemløsning 2) Modellering....

 

Høysensitive barn

Hvert femte barn i Norge er høysensitivt. Høysensitive barn er ekstra mottakelige for sanseinntrykk. De kan ha en ekstra varhet....

 

I møte med deg - blir jeg til

Dette kurset handler om etikk og etisk praksis i barnehagen. I spenningsfeltet mellom kunnskap og kjennskap til Rammeplanen og....

 

InSPIRErende naturfag

Kurset InSPIRErende naturfag viser ulike tilnærmingsmetoder til naturfaglige temaer og hvordan man kan jobbe tverrfaglig med dette....

 

Inkluderende språkopplæring i praksis

Skolen skal være en inkluderende skole for alle. En forutsetning for å lykkes med det, er at alle skolens ansatte ser på....

 

Innenfor eller utenfor - om vennskap og "utenforskap" i barnehagen

Lek kan være utfordrende for alle barn generelt, og for noen barn spesielt. I barnehagen kan vi ofte oppleve konflikter i....

 

Kildekritikk. Pålitelighet, relevans, tendens og hensikt

Vår tidsalder omtales ofte som kunnskapssamfunnet, men det blir stadig vanskeligere å orientere seg i informasjonsflommen.....

 

Klimaendringene - vitenskapen bak overskriftene

Klimaet på jorden er i rask endring. Vi merker effektene over hele verden, og venter at de blir sterkere i tiårene som kommer.....