Vi tilbyr kurs- og kompetanseutvikling til hele utdanningsløpet        
 

Den dyktige assistenten

Assistentene er en stor og viktig ressurs i barnehage og SFO/AKS. De er der når pedagogisk personale jobber med planlegging, har....

 

Programmering i matematikk R og S

Dette kurset forbereder deg på programmering i matematikkfagene S1, S2, R1 og R2. Vi tar utgangspunkt i de nye læreplanene. Kurset....

 

Førsteklasselæreren – en førsteklasses lærer? Obs! 2 kurskvelder

Førsteklasselæreren er en ny og viktig person i både skolestartens og foreldrenes liv. Hvordan kan læreren skape trygge rammer som....

 

Hvordan vurdere uten prøver – i det heldigitale klasserommet?

Prøver fungerer dårlig i vår nye heldigitale virkelighet. I dette kurset tar vi for oss hvordan man kan vurdere elevene like bra....

 

Den gode starten i barnehagen

Dette kurset handler om den viktige første tiden i nye omgivelser for de aller minste. I rammeplanen er det gitt overordnede....

 

Å arbeide med fagtekster som prosessorientert skriving – i en heldigital skolehverdag

Fagtekster har i LK20 kommet inn på alle tre trinn på studieforberedende utdanningsprogram, og det inviteres til prosessorientert....

 

Astronomiske observasjoner i klasserommet – kursrekke

I dette nettkurset lærer du hvordan du kan bruke fjernstyrte astronomiske teleskoper og du gis innføring i sentrale begreper man....

 

Finnes det en app for alt? – nettbrett, et nyttig hjelpemiddel i barnehagens digitale praksis!

Vil du lære mer om morsom og kreativ buk av nettbrett i det pedagogiske arbeidet med barn? Nettbrett er et nyttig hjelpemiddel i....

 

Hvordan lede gode læringsprosesser i matematikk?

De fleste matematikklærere på mellomtrinnet og ungdomstrinnet opplever at det er vanskelig å møte elevens behov i klasserommet.....

 

Klasselesekurs 1. til 7. trinn

En intensivert leseperiode i fellesundervisningen. Kurset vil gi et grunnlag for at lærere i barneskolen skal kunne samarbeide om....

 

Programmering for lærere i 1.–7. trinn

Hvorfor og hvordan skal vi lære bort programmering? Hva legger vi i analog programmering og algoritmisk tenkning for 1.–7. trinn?....

 

Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg

Barn som har det vanskelig kan ha en svært voldsom og uforutsigbar atferd. De kan streve med store reguleringsvansker, utagerende....

 

Hvordan omsette fagfornyelsens ideer i praksis i fremmedspråkene?

Hva er dybdelæring og hvordan skal vi få til det i undervisningen i fremmedspråkene? Hvordan får vi kommunikasjon til å bli den....

 

Praktisk verktøykasse for lærere anno 2021

Syns du det er vanskelig å gi karakter på slutten av en termin? Vil du lære mer om hvordan du kan skape et trygt læringsmiljø med....

 

SFO/AKS - en arena for livsmestring

SFO skal bidra til barnas psykiske helse gjennom å støtte barnas opplevelser av livsglede, mestring og egenverd, og deres....

 

Samfunnskunnskap og historie i videregående skole og i voksenopplæringen

Undervisning av minoritetsspråklige elever i historie og samfunnskunnskap kan by på utfordringer for læreren. Elevene kan ha svake....

 

Pedagog i barnehagen - NETTKURS over 2 kvelder

Hvordan ha fokus på å lede, være en god rollemodell for andre ansatte og barna, samt ha fokus på faglig innhold i hverdagen i....

 

Å lese verden

Fra "Robinson Crusoe" og "Den afrikanske farm" til "Tante Ulrikkes vei". Læreplanen i norsk legger vekt på at elevene skal få....

 

Elever med stort læringspotensial

Hva kjennetegner elever med høyt læringspotensial. Hvordan kan vi identifisere dem og hva sier forskningen om hvordan vi bør....

 

Tverrfaglig læring

Å jobbe tverrfaglig er å tørre å bryte grenser. Alle fag har innhold som berikes og som selv beriker andre fags innhold. Å lære....

 

Å være leder i SFO/AKS

Lederen har en viktig rolle i å veilede og legge til rette for at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er....

 

Fra skriving til lesing – om utforskende skriving og helhetlig språkfokus i begynneropplæringen

Den viktigste endringen i norskfaget er at eleven i større grad skal eksperimentere og bruke sin nysgjerrighet, særlig på de....

 

Å oppdage, å utforske, å erfare – om de aller yngste i barnehagen

Når de yngste leker og kommuniserer, med oss voksne eller andre barn – ser vi det som er sant for barnet? Og forteller vi dem....

 

Språkutvikling 0-6 år

Vet du hvordan språket vårt er bygd opp, og hvordan barn tilegner seg språk? På dette kurset blir du bedre kjent med de ulike....

 

Vurderingspraksis med lave skuldre, og læring i fokus – todelt kurs

Kursinnhold Kursinnhold del 1 – 16. september: Lærernes handlingsrom i vurderingsarbeidet Nye læreplaner, nye....

 

Yrkesfaglig fordypning – kursrekke

Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi yrkesfagelevene mulighet til å oppleve....

 

Lærende underveisvurdering i praktisk matematikk, vg1 og vg2

– konkrete tips til vurderingssituasjoner og oppgaver som stimulerer elevens læring Har du noen gang kommet ut fra en eksamen....

 

Tekstskaping i det inkluderende klasserommet

Eleven på mellomtrinnet synes ikke lenger det er stas med lesekurs på grupperommet. Hun ønsker ikke å skille seg ut, hun vil være....

 

Lese- og skrivevansker hos elever i videregående skole

Hva vil det si å ha lese- og skrivevansker, og andre språkvansker? Hvordan arter vanskene seg og hvordan kan de behjelpes? I....

 

Skolens muligheter i sosiale medier

Hvordan kommuniserer din skole i sosiale medier? Strategisk bruk av sosiale medier kan engasjere elever, foresatte og andre....

 

Slepp oss til! – vegen til djup læring

– Korleis gje elevane ei aktiv rolle i eiga læring og utvikling? Fagfornyinga legg opp til så stor grad av elevmedverknad at me....

 

Hvordan lære effektivt? – for deg som jobber med elever i ungdomsskolen, videregående skole og i voksenopplæringen

Hjernen er det mest kompliserte vi vet om i hele universet og nesten 100 milliarder nerveceller gjør hjernen kraftigere enn den....

 

Astronomiske observasjoner i klasserommet – for lærere i ungdomsskolen – kursrekke

I dette nettkurset lærer du hvordan du kan bruke fjernstyrte astronomiske teleskoper og du gis innføring i sentrale begreper man....

 

Ny eksamensordning i matematikk – hva venter elevene?

Nye læreplaner i matematikk har gitt ny eksamensordning. Den innebærer store omveltninger fra det vante og kjente. Eksamen blir....

 

Yrkesretting, relevans og mestring

Har du elever som ikke leser, unngår å skrive og viser lite engasjement i norsk- og engelskfaget på Vg1 og Vg2 yrkesfag? En....

 

Flerspråklig utvikling i barnehagealder

Hvordan skal vi forholde oss til flerspråklighet i barnehagen? Hvordan kan vi jobbe for å anerkjenne barnas språkkompetanse og....

 

Inkluderende læringsmiljø og mestring i skolehverdagen

Inkluderende læringsmiljø og elevenes muligheter for mestring er sentrale prinsipper og grunnleggende verdier i norsk skole. Hva....

 

Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon i skolen

Hvordan kan lærere i norsk skole legge til rette for elevenes opplevelse av mestring, medvirkning og motivasjon? I hvor stor grad....

 

Lek som vekker bekymring

Alle barn leker, og stort sett leker de fint. Så slår vi oss til ro, og barna får holde på med sitt. Da kan vi observere på....

 

Alle med

Alle barn som går i barnehagen skal ha like muligheter for trivsel, lek, omsorg og læring – uavhengig av kompetanse og ferdigheter....

 

Barns medvirkning i SFO/AKS

SFO skal legge til rette for et innhold og å benytte arbeidsmåter som sikrer god samhandling i barnegruppene, mellom enkeltbarn og....

 

Flerkulturell kommunikasjon

Hvordan kan vi møte nye familier med ulike kulturelle bakgrunner på en god måte? Hva kan vi gjøre for å skape en felles plattform....

 

Støttende skriveundervisning på tvers av fag

Kurset Støttende skriveundervisning presenterer en helhetlig metode for arbeid med skriving i skolen, som bygger på australsk....

 

Barnehagen som lærende organisasjon - nettkurs

Barnehagen skal være en lærende virksomhet. Rammeplanen beskriver barnehagen som en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og....

 

Lesenøkler – systematisk arbeid med leseopplæring i voksenopplæringen

Dette nettkurset vil gi deg en innføring i metoden Lesenøkler. Vi skal gå gjennom fire fokusområder i leseopplæringen som kan være....

 

Veiledning er mer enn ord

I en hektisk hverdag er det ikke lett å sette av nok tid til veiledning, og kommunikasjonen dreier seg ofte om praktiske ting og....

 

Matematikklek

Rammeplanen har tydelige krav om at personalet skal være bevisste på hva som er matematikk i hverdagen i barnehagen og hvordan....

 

Konsentrasjon og oppmerksomhet hos barn

Manglende oppmerksomhet og konsentrasjon hos barn er noe vi alle legger merke til. Det kan ofte påvirke barnas hverdag i barnehage....

 

Bærekraftig utvikling i barnehage og skole

Bærekraftig utvikling et av de nye begrepene i rammeplan og læreplan, og er derfor noe alle norske barnehager og skoler må....

 

Flerkulturell kompetanse

Mange barnehager og skoler har familier fra ulike kulturelle og religiøse bakgrunner. Hvordan møter vi dette i hverdagen? Hvordan....

 

Å lede med en coachende væremåte

En coachende væremåte innebærer en empatisk og anerkjennende kommunikasjonsstil basert på blant annet aktiv lytting, åpne spørsmål....

 

Barn som pårørende

Barn med særskilte behov er en gruppe med svært forskjellige barn. De kan ha ulike vansker – og ulike grader av vansker. Barn kan....

 

Grenser og mestring - hånd i hånd

Hverdagen i barnehagen og på SFO/AKS består ofte av små og store konflikter, mellom barn og mellom barn og voksne. Hvorfor kan det....

 

LEKELYST! - rom for lek i SFO/AKS

Leken skal ha stor plass i SFO, og barna skal hver dag ha tid og rom til lek. SFO skal tilrettelegge for, og støtte opp om, at....

 

Når barn ikke passer inn - sensitive barn

Vi vet at sensitive barn profitterer enda mer enn andre barn på et positivt oppvekstmiljø, derfor er din rolle så viktig. Det....

 

Barns vennskap og relasjoner

Vennskap mellom barn er noe vi ofte tar for gitt, og de fleste barn vil i løpet av tiden i barnehagen finne og holde på venner.....

 

Med skrubbsår på hjertet

Personalet i barnehage/SFO skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt og overgrep – og ha kunnskap om....

 

2070: Veien forbi klimaendringene

Hvordan skal vi sammen komme oss forbi klimakrisen? Aldri har vi mennesker påvirket klimaet – og planeten vår – mer enn vi gjør i....

 

Barn og seksualitet

Noen kaller det doktorleker, andre kaller det mor-og-far-leker, men hvordan reagerer vi når barn leker seksuelle leker? Og hvordan....

 

Barn som pårørende – læring i motbakke

Barn med særskilte behov er en gruppe med svært forskjellige barn. De kan ha ulike vansker – og ulike grader av vansker. Barn kan....

 

Barna som utfordrer oss

Kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte. De som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte....

 

Barnehagen som lærende organisasjon

Barnehagen skal være en lærende virksomhet. Rammeplanen beskriver barnehagen som en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og....

 

Barnehagen som lærende organisasjon – med samfunnsmandatet som utgangspunkt for utviklings- og endringsarbeid

Dette kurset handler om systematisk endringsarbeid i hele organisasjonen; i forhold til relasjonskompetanse, verdier og....

 

Barnehagens samfunnsmandat – hva er din oppgave?

Barnehagens kvalitet forutsetter at alle ansatte jobber i tråd med lover og rammeplan, uavhengig av formell utdannelse.  Dette....

 

Barns seksualitet

Noen kaller det doktorleker, andre kaller det mor-og-far-leker, men hvordan reagerer vi når barn leker seksuelle leker? Og hvordan....

 

Bli oppdatert på Urix

Mediebildet viser en dramatisk utenrikspolitisk situasjon. En rekke av verdens største land går i autoritær retning samtidig, og....

 

Bærekraftig utvikling

Vi har vært vitner til fantastiske framskritt de siste tiårene. Fattigdommen i verden har blitt halvert. Dette gir håp og viser at....

 

Bærekraftig utvikling i læreplanen og i klasserommet

I dette kurset får du en innføring i fagfornyelsens integrering av de tverrfaglige temaene med spesiell vekt på bærekraftig....

 

Cooperative Learning 5. til 7. trinn

Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruke metoden Cooperative Learning på barneskolen? Og ikke minst: hvorfor? I et....

 

Cooperative Learning for 5. til 13. trinn + voksenopplæring

De fleste pedagoger er enige i at elevene lærer mye – både faglig og sosialt – av å samarbeide om arbeidsoppgaver. Utfordringen....

 

Cooperative Learning for førsteklasselærere

Læring gjennom lek og utforskning blir mer vektlagt i de nye læreplanene. Hvordan kan vi tilrettelegge for lekpreget læring og et....

 

Cooperative Learning i ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæringen – to kursdager

Ny overordnet del og nye læreplaner stiller større krav til at læring skal skje gjennom samarbeid. Cooperative Learning (CL) er en....

 

Cooperative Learning – 1. til 4. trinn

Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruker man Cooperative Learning metoden på småtrinnet? Og hvorfor? I et Cooperative....

 

Cooperative Learning – et steg videre

En workshop i Cooperative Learning med fokus på strukturer som fremmer vurdering, utforskning, dybdelæring og kritisk tenkning. ....

 

Cooperative Learning: Classbuilding + teambuilding

Cooperative Learning er både en metodikk og en pedagogisk tilnærming som leder til inkludering, elevaktivitet, engasjement, læring....

 

De stille barna

Hverdagen er ofte preget av et høyt aktivitetsnivå og yrende liv – noe de fleste barn stortrives med. Utadvendte barn får energi....

 

Delingssirkelen – en metode for god kommunikasjon i gruppe

Et praktisk kurs for ledere og veiledere. Delingssirkelen er en god arena for veiledning, for kunsten å lytte og være helt til....

 

Demokrati og medborgerskap

Del 1: 30 år etter Berlinmurens fall, og 75 år etter andre verdenskrig er det igjen blitt nødvendig å forsvare demokratiet og de....

 

Den viktige leseopplæringen i engelsk på barnetrinnet

Å lese engelske tekster blir viktigere og viktigere i samfunnet i dag. Fagfornyelsen understreker også dette. Elevene trenger å ha....

 

Det er deg det kommer an på – kontaktskapende kommunikasjon

Kurset presenterer en kommunikasjonsmodell basert på et humanistisk menneskesyn som tar utgangspunkt i våre verdier. Modellen er....

 

Elever med psykiske vansker

Elever med psykiske vansker har større utfordringer med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har derfor behov for mer....

 

En liten åpen økonomi og EØS-avtalen

Det er uro i den internasjonale økonomien. Storbritannia har forlatt EU. Kina vokser fram som en ledende verdensøkonomi i....

 

Engelsk på småskoletrinnet – to kursdager

Hva er «det nye» i engelskfaget, og hva betyr det for undervisningen? Hva skal vi ha fokus på i engelsktimene? Kurset vil gi....

 

Entreprenørskap

Å la være å lete etter «det rette svaret» er en utfordring for mange elever. I en tid med stadig raskere og større endringer er....

 

Escape room – kompetanser for det 21. århundret

Escape room er en metode som kan brukes i undervisningen i alle fag på alle nivåer! Aktiviteten er kjennetegnet av at en gruppe....

 

Europa i endring: populisme, ekstremisme og islamisme

30 år etter Berlinmurens fall er demokratiet igjen under press. Når populismen kombineres med autoritære holdninger og....

 

FAGDAG: Livsmestring og psykisk helse

DEL 1: LIVSMESTRING OG PSYKISK HELSE Denne todelte fagdagen handler om å arbeide systematisk med å styrke barns livsmestring og....

 

Fagdag for assistenter i barnehagen

Det er ikke lett å finne sin rolle som assistent i barnehagen, og utføre arbeidsoppgavene i tråd med rammeplanen. Denne kursdagen....

 

Fagfornyelsen i engelsk: Vi leker, synger og leser oss gjennom fagfornyelsen i engelsk på småskoletrinnet

Engelskfaget har gjennomgått store forandringer i forbindelse med fagfornyelsen og den nye læreplanen som settes i verk høsten....

 

Fagfornyelsen i kunst og håndverk

Evnen til undring, eksperimentering frem mot nye løsninger, mot og utholdenhet vektlegges i den nye læreplanen. Hva er "nytt" i....

 

Fagfornyelsen i kunst og håndverk – for lærere i barneskolen

Å utvikle elevenes vilje til å ta vare på miljøet, og utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle....

 

Fagfornyelsen og den nye elevrollen

Nye læreplaner skal gjøre elevene bedre i stand til å møte fremtidens krav og forventninger. Hvilke kompetanser, ferdigheter og....

 

Fagfornyelsen og den nye lærerrollen

Elevenes motivasjon for skolen er synkende, og den faller tidligere enn før. Elevene etterspør bedre relasjoner til læreren og....

 

Forebyggende arbeid mot mobbing

Mobbing er et ladet ord. Vi liker ikke å tenke at dette foregår i barnehagen. Men går vi dypere inn i temaet handler det om....