Vi tilbyr kurs- og kompetanseutvikling til hele utdanningsløpet        
 

Støttende skriveundervisning på tvers av fag

Kurset Støttende skriveundervisning presenterer en helhetlig metode for arbeid med skriving i skolen, som bygger på australsk....

 

Barnehagen som lærende organisasjon - nettkurs

Barnehagen skal være en lærende virksomhet. Rammeplanen beskriver barnehagen som en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og....

 

Lesenøkler – systematisk arbeid med leseopplæring i voksenopplæringen

Dette nettkurset vil gi deg en innføring i metoden Lesenøkler. Vi skal gå gjennom fire fokusområder i leseopplæringen som kan være....

 

Veiledning er mer enn ord

I en hektisk hverdag er det ikke lett å sette av nok tid til veiledning, og kommunikasjonen dreier seg ofte om praktiske ting og....

 

Lesing i alle fagene - delta fysisk eller via streaming

- hvordan styrke faglig lesing for elever i ungdomsskolen og videregående skole? Ungdom, og voksne, som tar fag på....

 

Matematikklek

Rammeplanen har tydelige krav om at personalet skal være bevisste på hva som er matematikk i hverdagen i barnehagen og hvordan....

 

Konsentrasjon og oppmerksomhet hos barn

Manglende oppmerksomhet og konsentrasjon hos barn er noe vi alle legger merke til. Det kan ofte påvirke barnas hverdag i barnehage....

 

Livsmestring og robusthet - delta fysisk eller via streaming

Hvordan kan vi som arbeider i skolen bidra til å styrke og utvikle robuste barn, som tåler hverdagens opp- og nedturer? Det kreves....

 

Når lesing er vanskelig - delta fysisk eller via streaming

Ungdommer og voksne personer kan ha ulike utfordringer med lesing, enten de skal lære å lese for første av gang, lære seg å lese....

 

Inkluderende språkopplæring i praksis - delta fysisk eller via streaming

Skolen skal være en inkluderende skole for alle. En forutsetning for å lykkes med det, er at alle skolens ansatte ser på....

 

Bærekraftig utvikling i barnehage og skole

Bærekraftig utvikling et av de nye begrepene i rammeplan og læreplan, og er derfor noe alle norske barnehager og skoler må....

 

Flerkulturell kompetanse

Mange barnehager og skoler har familier fra ulike kulturelle og religiøse bakgrunner. Hvordan møter vi dette i hverdagen? Hvordan....

 

Hvordan lage pedagogiske, digitale escape rooms? - delta fysisk eller via streaming

Escape room er en metode som kan brukes i undervisningen i alle fag på alle nivåer! I dette kurset viser vi hvordan du kan bygge....

 

Å lede med en coachende væremåte

En coachende væremåte innebærer en empatisk og anerkjennende kommunikasjonsstil basert på blant annet aktiv lytting, åpne spørsmål....

 

Astronomiske observasjoner i klasserommet - delta fysisk eller via streaming

I dette nettkurset lærer du hvordan du kan bruke fjernstyrte astronomiske teleskoper og du gis innføring i sentrale begreper man....

 

Om livsmestring og psykisk helse

Barnehageloven fikk i januar 2021 et nytt kapittel som handler om trygt og godt barnehagemiljø og hvordan barnehagen skal arbeide....

 

FAGDAG: Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn som har det vanskelig og/eller har opplevd traumer?

Del 1: Barn som lever i vanskelige livssituasjoner Mange barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt viser....

 

Læringsstrategier og læringslyst på elevenes premisser - delta fysisk eller via streaming

Hvordan lærer elevene best, og hvordan skal vi lære dem hvordan? Gode læringsstrategier er nødvendig for å lære seg innhold raskt,....

 

Barna som utfordrer oss - delta fysisk eller via streaming

Kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte. De som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte....

 

Barn som pårørende

Barn med særskilte behov er en gruppe med svært forskjellige barn. De kan ha ulike vansker – og ulike grader av vansker. Barn kan....

 

Lærer uten rettebunker – delta fysisk eller via streaming

Lærer uten rettebunker På skolen jobber vi med læring. Det er selvsagt. Likevel ramler vi så alt for ofte i «vurderingsgrøfta», og....

 

Grenser og mestring - hånd i hånd

Hverdagen i barnehagen og på SFO/AKS består ofte av små og store konflikter, mellom barn og mellom barn og voksne. Hvorfor kan det....

 

Cooperative Learning for lærere på barnetrinnet

Cooperative Learning for lærere på barnetrinnet Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruker man Cooperative Learning....

 

LEKELYST! - rom for lek i SFO/AKS

Leken skal ha stor plass i SFO, og barna skal hver dag ha tid og rom til lek. SFO skal tilrettelegge for, og støtte opp om, at....

 

Når barn ikke passer inn - sensitive barn

Vi vet at sensitive barn profitterer enda mer enn andre barn på et positivt oppvekstmiljø, derfor er din rolle så viktig. Det....

 

Å lese verden

Fra "Robinson Crusoe" og "Den afrikanske farm" til "Tante Ulrikkes vei". Læreplanen i norsk legger vekt på at elevene skal få....

 

Barna som utfordrer oss

Kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte. De som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte....

 

Kultur og film som redskap i spanskundervisningen i lys av fagfornyelsen (LK20)

Kultur og film som redskap i spanskundervisningen i lys av fagfornyelsen (LK20) Hvordan kan man kombinere arbeid med....

 

Barns vennskap og relasjoner

Vennskap mellom barn er noe vi ofte tar for gitt, og de fleste barn vil i løpet av tiden i barnehagen finne og holde på venner.....

 

FAGDAG: Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn som har det vanskelig og/eller har opplevd traumer? - delta fysisk eller via streaming

Del 1: Barn som lever i vanskelige livssituasjoner Mange barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt viser....

 

Med skrubbsår på hjertet

Personalet i barnehage/SFO skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt og overgrep – og ha kunnskap om....

 

Kultur og film som redskap i franskundervisningen i lys av fagfornyelsen (LK20)

Hvordan kan man kombinere arbeid med kjerneelementene og de tverrfaglige emnene i fremmedspråksundervisningen? Kultur og film er....

 

Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg

Barn som har det vanskelig kan ha en svært voldsom og uforutsigbar atferd. De kan streve med store reguleringsvansker, utagerende....

 

Nøkler til god kommunikasjon med unge i risikosonen for kriminalitet og traumer - delta fysisk eller via streaming

Hvordan kan vi bygge relasjoner som gir elevene våre overskudd og større tro på sine egne evner, til tross for eventuell motstand?....

 

Pedagog i barnehagen - NETTKURS over 2 kvelder

Hvordan ha fokus på å lede, være en god rollemodell for andre ansatte og barna, samt ha fokus på faglig innhold i hverdagen i....

 

Alle med

Alle barn som går i barnehagen skal ha like muligheter for trivsel, lek, omsorg og læring – uavhengig av kompetanse og ferdigheter....

 

Å være leder i skolefritidsordningen

Lederen har en viktig rolle i å veilede og legge til rette for at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er....

 

Sårbare barn

15-20 % av norske barn er i risiko for å utvikle psykososiale vansker, og disse barna har behov for at vi har fokus på tidlig....

 

Barns medvirkning i SFO/AKS

SFO skal bidra til at barn møter og ser verdien av et likestilt samfunn der alle har mulighet til å bli sett og hørt. Gjennom å....

 

Den dyktige assistenten

Assistentene er en stor og viktig ressurs i barnehage og SFO/AKS. De er der når pedagogisk personale jobber med planlegging, har....

 

Den gode starten i barnehagen

Dette kurset handler om den viktige første tiden i nye omgivelser for de aller minste. I rammeplanen er det gitt overordnede....

 

2070: Veien forbi klimaendringene

Hvordan skal vi sammen komme oss forbi klimakrisen? Aldri har vi mennesker påvirket klimaet – og planeten vår – mer enn vi gjør i....

 

Astronomiske observasjoner i klasserommet – for lærere i ungdomsskolen – kursrekke

I dette nettkurset lærer du hvordan du kan bruke fjernstyrte astronomiske teleskoper og du gis innføring i sentrale begreper man....

 

Astronomiske observasjoner i klasserommet – kursrekke

I dette nettkurset lærer du hvordan du kan bruke fjernstyrte astronomiske teleskoper og du gis innføring i sentrale begreper man....

 

Barn og seksualitet

Noen kaller det doktorleker, andre kaller det mor-og-far-leker, men hvordan reagerer vi når barn leker seksuelle leker? Og hvordan....

 

Barn som pårørende – læring i motbakke

Barn med særskilte behov er en gruppe med svært forskjellige barn. De kan ha ulike vansker – og ulike grader av vansker. Barn kan....

 

Barnehagen som lærende organisasjon

Barnehagen skal være en lærende virksomhet. Rammeplanen beskriver barnehagen som en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og....

 

Barnehagen som lærende organisasjon – med samfunnsmandatet som utgangspunkt for utviklings- og endringsarbeid

Dette kurset handler om systematisk endringsarbeid i hele organisasjonen; i forhold til relasjonskompetanse, verdier og....

 

Barnehagens samfunnsmandat – hva er din oppgave?

Barnehagens kvalitet forutsetter at alle ansatte jobber i tråd med lover og rammeplan, uavhengig av formell utdannelse.  Dette....

 

Barns seksualitet

Noen kaller det doktorleker, andre kaller det mor-og-far-leker, men hvordan reagerer vi når barn leker seksuelle leker? Og hvordan....

 

Bli oppdatert på Urix

Mediebildet viser en dramatisk utenrikspolitisk situasjon. En rekke av verdens største land går i autoritær retning samtidig, og....

 

Bærekraftig utvikling

Vi har vært vitner til fantastiske framskritt de siste tiårene. Fattigdommen i verden har blitt halvert. Dette gir håp og viser at....

 

Bærekraftig utvikling i læreplanen og i klasserommet

I dette kurset får du en innføring i fagfornyelsens integrering av de tverrfaglige temaene med spesiell vekt på bærekraftig....

 

Cooperative Learning 5. til 7. trinn

Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruke metoden Cooperative Learning på barneskolen? Og ikke minst: hvorfor? I et....

 

Cooperative Learning for 5. til 13. trinn + voksenopplæring

De fleste pedagoger er enige i at elevene lærer mye – både faglig og sosialt – av å samarbeide om arbeidsoppgaver. Utfordringen....

 

Cooperative Learning for førsteklasselærere

Læring gjennom lek og utforskning blir mer vektlagt i de nye læreplanene. Hvordan kan vi tilrettelegge for lekpreget læring og et....

 

Cooperative Learning i ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæringen – to kursdager

Ny overordnet del og nye læreplaner stiller større krav til at læring skal skje gjennom samarbeid. Cooperative Learning (CL) er en....

 

Cooperative Learning – 1. til 4. trinn

Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruker man Cooperative Learning metoden på småtrinnet? Og hvorfor? I et Cooperative....

 

Cooperative Learning – et steg videre

En workshop i Cooperative Learning med fokus på strukturer som fremmer vurdering, utforskning, dybdelæring og kritisk tenkning. ....

 

Cooperative Learning: Classbuilding + teambuilding

Cooperative Learning er både en metodikk og en pedagogisk tilnærming som leder til inkludering, elevaktivitet, engasjement, læring....

 

De stille barna

Hverdagen er ofte preget av et høyt aktivitetsnivå og yrende liv – noe de fleste barn stortrives med. Utadvendte barn får energi....

 

Delingssirkelen – en metode for god kommunikasjon i gruppe

Et praktisk kurs for ledere og veiledere. Delingssirkelen er en god arena for veiledning, for kunsten å lytte og være helt til....

 

Demokrati og medborgerskap

Del 1: 30 år etter Berlinmurens fall, og 75 år etter andre verdenskrig er det igjen blitt nødvendig å forsvare demokratiet og de....

 

Den viktige leseopplæringen i engelsk på barnetrinnet

Å lese engelske tekster blir viktigere og viktigere i samfunnet i dag. Fagfornyelsen understreker også dette. Elevene trenger å ha....

 

Elever med psykiske vansker

Elever med psykiske vansker har større utfordringer med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har derfor behov for mer....

 

Elever med stort læringspotensial

Hva kjennetegner elever med høyt læringspotensial. Hvordan kan vi identifisere dem og hva sier forskningen om hvordan vi bør....

 

En liten åpen økonomi og EØS-avtalen

Det er uro i den internasjonale økonomien. Storbritannia har forlatt EU. Kina vokser fram som en ledende verdensøkonomi i....

 

Engelsk på småskoletrinnet – to kursdager

Hva er «det nye» i engelskfaget, og hva betyr det for undervisningen? Hva skal vi ha fokus på i engelsktimene? Kurset vil gi....

 

Entreprenørskap

Å la være å lete etter «det rette svaret» er en utfordring for mange elever. I en tid med stadig raskere og større endringer er....

 

Escape room – kompetanser for det 21. århundret

Escape room er en metode som kan brukes i undervisningen i alle fag på alle nivåer! Aktiviteten er kjennetegnet av at en gruppe....

 

Europa i endring: populisme, ekstremisme og islamisme

30 år etter Berlinmurens fall er demokratiet igjen under press. Når populismen kombineres med autoritære holdninger og....

 

Fagdag for assistenter i barnehagen

Det er ikke lett å finne sin rolle som assistent i barnehagen, og utføre arbeidsoppgavene i tråd med rammeplanen. Denne kursdagen....

 

Fagfornyelsen i engelsk: Vi leker, synger og leser oss gjennom fagfornyelsen i engelsk på småskoletrinnet

Engelskfaget har gjennomgått store forandringer i forbindelse med fagfornyelsen og den nye læreplanen som settes i verk høsten....

 

Fagfornyelsen i kunst og håndverk

Evnen til undring, eksperimentering frem mot nye løsninger, mot og utholdenhet vektlegges i den nye læreplanen. Hva er "nytt" i....

 

Fagfornyelsen i kunst og håndverk – for lærere i barneskolen

Å utvikle elevenes vilje til å ta vare på miljøet, og utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle....

 

Fagfornyelsen og den nye elevrollen

Nye læreplaner skal gjøre elevene bedre i stand til å møte fremtidens krav og forventninger. Hvilke kompetanser, ferdigheter og....

 

Fagfornyelsen og den nye lærerrollen

Elevenes motivasjon for skolen er synkende, og den faller tidligere enn før. Elevene etterspør bedre relasjoner til læreren og....

 

Finnes det en app for alt? – nettbrett, et nyttig hjelpemiddel i barnehagens digitale praksis!

Vil du lære mer om morsom og kreativ buk av nettbrett i det pedagogiske arbeidet med barn? Nettbrett er et nyttig hjelpemiddel i....

 

Flerkulturell kommunikasjon

Hvordan kan vi møte nye familier med ulike kulturelle bakgrunner på en god måte? Hva kan vi gjøre for å skape en felles plattform....

 

Flerspråklig utvikling i barnehagealder

Hvordan skal vi forholde oss til flerspråklighet i barnehagen? Hvordan kan vi jobbe for å anerkjenne barnas språkkompetanse og....

 

Forebyggende arbeid mot mobbing

Mobbing er et ladet ord. Vi liker ikke å tenke at dette foregår i barnehagen. Men går vi dypere inn i temaet handler det om....

 

Fortell en gang til!

Få ting er så morsomt og engasjerende som å hengi seg til fantasiens verden sammen med barn. Tenk å fortelle fantastiske eventyr,....

 

Fra læreplan til klasserom – kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring

Hvordan kan vi jobbe kreativt med kompetanse og underveisvurdering i fag? Hvordan finner vi tegn på læring og utvikling? Og....

 

Fra skriving til lesing – om utforskende skriving og helhetlig språkfokus i begynneropplæringen

Den viktigste endringen i norskfaget er at eleven i større grad skal eksperimentere og bruke sin nysgjerrighet, særlig på de....

 

Friluftsbarn

Har du lyst til å lære å dissekere fisk? Eller sette småkrypfeller? Lage mat fra naturen, i naturen? Dette er kurset for....

 

Få økt kompetanse om psykisk helse – for deg som jobber med ungdom

I alle skoler, på alle trinn, finnes det sårbare elever. Mange unge oppgir å ikke være gode nok og kravet til å prestere er høyt.....

 

Førstehjelp på barn

Førstehjelp er omsorg og livreddende hjelpetiltak. Alle som omgås andre mennesker bør kurses spesifikt og inneha en viss....

 

Førstehjelp på små barn

Dette kurset følger de gjeldende nasjonale standarder for førstehjelpskurs, med særskilt fokus på barn og unge. Det faglige....

 

Førsteklasselæreren – en førsteklasses lærer? Obs! 2 kurskvelder

Førsteklasselæreren er en ny og viktig person i både skolestartens og foreldrenes liv. Hvordan kan læreren skape trygge rammer som....

 

God ledelse i barnehagen

Mer enn noen gang trenger barnehagen kloke ledere med endringskompetanse og kunnskap i å lede pedagogisk utviklingsarbeid. Dette....

 

Gode relasjoner – nøkkel til all god læring

For å klare å prestere, er vi avhengige av gode relasjoner rundt oss. En god relasjon mellom lærer og elev, er den viktigste....

 

Gode språkmiljø for de yngste

Det har vært stort fokus på språkmiljøet i barnehagen de siste årene, og betydningen av å legge til rette for god språkutvikling.....

 

Gode språkmiljø i barnehagen

Barnehagens språkmiljø er avgjørende for barnas utvikling og læring. I dette kurset presenteres praksisnære tiltak som bygger gode....

 

Grej of the Day

Grej of the Day (GOTD) er et innlæringskonsept som kretser omkring mikroleksjoner. GOTD startet i 2009 i Nord-Sverige og har....

 

Grenser og mestring – hånd i hånd

Hverdagen i barnehagen og på SFO/AKS består ofte av små og store konflikter, mellom barn og mellom barn og voksne. Hvorfor kan det....

 

Grep om begreper

Språket påvirker alle sider ved barnets utvikling og er derfor et av barnehagens kjerneområder. Begrepene påvirker alle sider ved....