Førsteklasselæreren – en førsteklasses lærer? Obs! To kurskvelder: 25. august og 03. september

Førsteklasselæreren er en ny og viktig person i både skolestartens og foreldrenes liv. Hvordan kan læreren skape trygge rammer som....

 

Hvordan vurdere uten prøver – i det heldigitale klasserommet?

Prøver fungerer dårlig i vår nye heldigitale virkelighet. I dette kurset tar vi for oss hvordan man kan vurdere elevene like bra....

 

Framtidas skole for bærekraftig utvikling, sett i lys av medborgerskap og livsmestring

I dette kurset får du en innføring i fagfornyelsens integrering av de tverrfaglige temaene med spesiell vekt på bærekraftig....

 

Å arbeide med fagtekster som prosessorientert skriving – i en heldigital skolehverdag

Fagtekster har i fagfornyelsen kommet inn på alle tre trinn på studieforberedende utdanningsprogram, og det inviteres til....

 

Relativt moderne fysikkundervisning – digitale muligheter

Fysikk og teknologi har fått en stor betydning i dagens samfunn. Evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori er....

 

Lese- og skrivevansker, muligheter i det digitale klasserommet

Det digitale klasserommet åpner for flere muligheter for de med lese- og skrivevansker, enn det lukker. Dette nettkurset viser....

 

Stressmestring – hjelp til ungdom

Prestasjonsjag på skolen. Kroppspress. Status. Fasade. Sosiale medier. Behovet for selvrealisering skaper stress hos mange....

 

Barn som pårørende

Barn med særskilte behov er en gruppe med svært forskjellige barn. De kan ha ulike vansker – og ulike grader av vansker. Barn kan....

 

Storbritannias møte med korona

Ved inngangen til 2020 sto Storbritannia oppe i en krevende situasjon med en utmelding av EU som skulle i mål før årets slutt. Så....

 

KINA – stormakten som imponerer og skremmer

Kinas formidable økonomiske fremgang de siste tiårene vekker både beundring og frykt i resten av verden. For oss, som er vokst opp....

 

Vurdering i fagfornyelsen – fire prinsipper i praksis

Vil du lære mer om hvordan du kan lære elevene å lære, slik det står beskrevet i fagfornyelsen? Har du lyst til å lære mer om....

 

Livsmestring og små barn

Dette 3 timers kurset har fokus på begrepet livsmestring og hva dette innebærer i arbeidet med de yngste barna. Det legges til....

 

Nyansatt i barnehagen

Å være nyansatt i barnehagen kan være utfordrende på mange måter. Dette kurset har til hensikt å gi grunnleggende opplæring i tråd....

 

Kildekritikk – pålitelighet, relevans, tendens og hensikt

Vår tidsalder omtales ofte som kunnskapssamfunnet, men det blir stadig vanskeligere å orientere seg i informasjonsflommen.....

 

Relativt moderne fysikkundervisning

Naturfag og fysikk har fått en stor betydning i dagens samfunn. Evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori er....

 

Cooperative Learning – 1. til 4. trinn

Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruker man Cooperative Learning metoden på småtrinnet? Og hvorfor? I et Cooperative....

 

Den gode starten i barnehagen (halvdagskurs)

Dette 3 timers kurset har fokus på hvordan vi kan sikre en god overgang fra hjemmet til barnehagen. I rammeplanen er det gitt....

 

Gode språkmiljø i barnehagen

Barnehagens språkmiljø er avgjørende for barnas utvikling og læring. I dette kurset presenteres praksisnære tiltak som bygger gode....

 

Hvordan omsette fagfornyelsens ideer i praksis?

Hva er dybdelæring og hvordan skal vi få til det i spanskundervisningen? Hvordan får vi kommunikasjon til å bli den viktigste....

 

Rammeplanen i praksis

Hva innebærer kravene i rammeplanen for barnehagens daglige praksis? Kurset inneholder en gjennomgang av samfunnsmandatet i ny....

 

Ny pedagognorm

Den nye pedagognormen er en anerkjennelse av barnehagelærerens betydning for kvalitet i barnehagen – men hva innebærer det i....

 

Cooperative Learning 5. til 7. trinn

Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruke metoden Cooperative Learning på mellomtrinnet? Og ikke minst: hvorfor? I et....

 

Livsmestring i barnehagen

Dette kurset vil belyse begrepet livsmestring, hva livsmestring innebærer i praksis og hvordan barnehagen kan bidra til å fremme....

 

Nøkler til god kommunikasjon med unge i risikosonen for kriminalitet og traumer

Hvordan kan vi bygge relasjoner som gir elevene våre overskudd og større tro på sine egne evner, til tross for eventuell motstand?....

 

Bli oppdatert på Urix

Mediebildet viser en dramatisk utenrikspolitisk situasjon. Verdens tre største makter; USA, Kina og Russland, går i autoritær....

 

Lærer uten rettebunker

Nye læreplaner, nye metoder, dybde og bredde og helt menneske. Hvordan i huleste takle den såkalte «Fremtidens skole», og ikke....

 

Hvordan vurdere uten prøver?

Prøver er praktisk! Kjapt unnagjort, likt for alle, små juksemuligheter, og så er man videre i pensum allerede neste dag! Men....

 

Escape room – kompetanser for det 21. århundret

Escape room er en metode som kan brukes i undervisningen i alle fag på alle nivåer! Aktiviteten er kjennetegnet av at en gruppe....

 

Livsmestring og helse

Hva skal til for at barn skal mestre livet? Hvordan skal personalet i barnehagen legge til rette for at barn skal mestre både....

 

Å arbeide med fagtekster som prosessorientert skriving

Fagtekster har i fagfornyelsen kommet inn på alle tre trinn på studieforberedende utdanningsprogram, og det inviteres til....

 

Fagdag for assistenter i barnehagen

Det er ikke lett å finne sin rolle som assistent i barnehagen, og utføre arbeidsoppgavene i tråd med rammeplanen. Denne kursdagen....

 

Ufaglært, men profesjonell – 2 kurskvelder

Et praktisk kurs for assistenter i barnehage og SFO/AKS Assistentene er en stor og viktig ressurs i barnehage og SFO/AKS. De er....

 

Oppstart og bruk av Cooperative Learning

Hvordan strukturere for effektivt samarbeid i undervisningen, slik at elever lærer gjennom samarbeid – og på samme tid lærer å....

 

Klasselesekurs 1. til 7. trinn

En intensivert leseperiode i fellesundervisningen. Kurset vil gi et grunnlag for at lærere i barneskolen skal kunne samarbeide om....

 

Cooperative Learning for førsteklasselærere

Læring gjennom lek og utforskning blir mer vektlagt i de nye læreplanene. Hvordan kan vi tilrettelegge for lekpreget læring og et....

 

Europa i endring: populisme, ekstremisme og islamisme

30 år etter Berlinmurens fall er demokratiet igjen under press. Når populismen kombineres med autoritære holdninger og....

 

Å lese verden

Fra "Robinson Crusoe" og "Den afrikanske farm" til "Tante Ulrikkes vei". Fagfornyelsen for norsk legger vekt på at elevene skal....

 

Eksperimenterende skriving i begynneropplæringen

Fagfornyelsen er på plass. Den viktigste endringen i norskfaget er at elevene i større grad skal arbeide utforskende og bruke sin....

 

Entreprenørskap

Å la være å lete etter «det rette svaret» er en utfordring for mange elever. I en tid med stadig raskere og større endringer er....

 

Lese- og skrivevansker, relevans og mestring

Dette kurset viser hvordan du kan jobbe med relevans og mestring, særlig for elever med skriftspråklige vansker i norsk og engelsk....

 

Cooperative Learning for 5. til 13. trinn + voksenopplæring

De fleste pedagoger er enige i at elevene lærer mye – både faglig og sosialt – av å samarbeide om arbeidsoppgaver. Utfordringen....

 

Cooperative Learning: Classbuilding + teambuilding

Cooperative Learning er både en metodikk og en pedagogisk tilnærming som leder til inkludering, elevaktivitet, engasjement, læring....

 

Traumebevisst omsorg (kveldskurs)

I hverdagen møter vi barn som er redde, sinte, utagerende og unnvikende – hva kan være grunnen til at noen barn har en mer....

 

Få økt kompetanse om psykisk helse – for deg som jobber med ungdom

I alle skoler, på alle trinn, finnes det sårbare elever. Mange unge oppgir å ikke være gode nok og kravet til å prestere er høyt.....

 

Elever med psykiske vansker

Elever med psykiske vansker har større utfordringer med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har derfor behov for mer....

 

FAGDAG: Livsmestring og psykisk helse

DEL 1: LIVSMESTRING OG PSYKISK HELSE Denne todelte fagdagen handler om å arbeide systematisk med å styrke barns livsmestring og....

 

Fagfornyelsen i engelsk: Vi leker, synger og leser oss gjennom fagfornyelsen i engelsk på småskoletrinnet

Engelskfaget har gjennomgått store forandringer i forbindelse med fagfornyelsen og den nye læreplanen som settes i verk høsten....

 

Demokrati og medborgerskap

Del 1: 30 år etter Berlinmurens fall, og 75 år etter andre verdenskrig er det igjen blitt nødvendig å forsvare demokratiet og de....

 

Cooperative Learning for 1. til 4. trinn

Har du lyst til å være med inn i et klasserom der alle elevene er aktive og likeverdige? Hvor læringen er preget av inkludering,....

 

Livsmestring og robusthet

Hvordan kan vi som arbeider i skolen bidra til å styrke og utvikle robuste barn, som tåler hverdagens opp- og nedturer? Det....

 

Barna som utfordrer oss

Kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte. De som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte....

 

Cooperative Learning – et steg videre

En workshop i Cooperative Learning med fokus på strukturer som fremmer vurdering, utforskning, dybdelæring og kritisk tenkning. ....

 

Eksperimenterende skriving og utforskende språkfokus i begynneropplæringen

Den viktigste endringen i norskfaget er at eleven i større grad skal eksperimentere og bruke sin nysgjerrighet, særlig på de....

 

Fagfornyelsen i kunst og håndverk

Evnen til undring, eksperimentering frem mot nye løsninger, mot og utholdenhet vektlegges i den nye læreplanen. Hva er "nytt" i....

 

Trump & demokratiet i USA

Donald Trumps presidentperiode har vært innholdsrik av mange grunner. Den har vært både ordinær og ekstraordinær på samme tid.....

 

Inkluderende språkopplæring i praksis

Skolen skal være en inkluderende skole for alle. En forutsetning for å lykkes med det, er at alle skolens ansatte ser på....

 

Barna som utfordrer oss (kveldskurs)

Kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte. De som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte....

 

Fagfornyelsen i kunst og håndverk – for lærere i barneskolen

Å utvikle elevenes vilje til å ta vare på miljøet, og utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle....

 

Programmering i matematikk og naturfag, for lærere i ungdomsskolen og vg1

Dette kurset gir deg en myk innføring i programmering i språket Python og er relevant for deg som har fagene matematikk og....

 

Trump og demokratiet i USA

Demokrati og medborgerskap er et viktig tverrfaglig tema i fagfornyelsen, og i den forbindelse er det spesielt aktuelt å diskutere....

 

Når barn ikke «passer inn» – voksenrollen i møte med høysensitive barn

Vi vet at sensitive barn profitterer enda mer enn andre barn på et positivt oppvekstmiljø, derfor er din rolle så viktig. Det....

 

Undervisning med spill

Har du lyst til å prøve spill i undervisningen din? Det trenger ikke være veldig komplisert, og det er heller ikke nødvendig med....

 

Klasselesekurs 8. til 13. trinn, voksenopplæring

En intensivert leseperiode som en integrert del av fagundervisning Kurset vil gi et grunnlag for at lærere i ungdomsskolen,....

 

Hvordan jobbe med bekymringsfullt skolefravær? Tiltak og oppfølging

Kurset retter seg mot skoleledere, sosiallærere, rådgivere og andre som jobber direkte med elever med bekymringsfullt fravær. ....

 

Russland og Ukraina

Den russiske annekteringen av Krim, og igangsettelsen av et væpnet opprør i Donbas, skapte ikke bare en krigstilstand mellom....

 

Tyskland og Europa

Tyskland er blant pådriverne for at EU skal bli «europeernes beskytter» i en stadig farligere verden, hvor de tre største maktene....

 

Norge: en liten åpen økonomi i en urolig verden – Europeisk integrasjon

Norge er en liten åpen økonomi, som er sterkt avhengig av europeisk og global økonomisk utvikling og samarbeid. Vi er en del av....

 

2070: Veien forbi klimaendringene

Hvordan skal vi sammen komme oss forbi klimakrisen? Aldri har vi mennesker påvirket klimaet – og planeten vår – mer enn vi gjør i....

 

Barn i risiko

I rammeplanen står det at personalet i barnehagen skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt og....

 

Barn med psykiske vansker – kjennetegn og tiltak

Barn med psykiske vansker har større utfordringer med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har derfor behov for mer og....

 

Barn og seksualitet

Noen kaller det doktorleker, andre kaller det mor-og-far-leker, men hvordan reagerer vi når barn leker seksuelle leker? Og hvordan....

 

Barnehagen som lærende organisasjon

Barnehagen skal være en lærende virksomhet. Rammeplanen beskriver barnehagen som en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og....

 

Barnehagen som lærende organisasjon – med samfunnsmandatet som utgangspunkt for utviklings- og endringsarbeid

Dette kurset handler om systematisk endringsarbeid i hele organisasjonen; i forhold til relasjonskompetanse, verdier og....

 

Barnehagens samfunnsmandat – hva er din oppgave?

Barnehagens kvalitet forutsetter at alle ansatte jobber i tråd med lover og rammeplan, uavhengig av formell utdannelse.  Dette....

 

Bærekraftig utvikling

Vi har vært vitner til fantastiske framskritt de siste tiårene. Fattigdommen i verden har blitt halvert. Dette gir håp og viser at....

 

De stille barna

Hverdagen er ofte preget av et høyt aktivitetsnivå og yrende liv – noe de fleste barn stortrives med. Utadvendte barn får energi....

 

Delingssirkelen – en metode for god kommunikasjon i gruppe

Et praktisk kurs for ledere og veiledere. Delingssirkelen er en god arena for veiledning, for kunsten å lytte og være helt til....

 

Den nye lærerrollen og fagfornyelsen

Elevenes motivasjon for skolen er synkende, og den faller tidligere enn før. Elevene etterspør bedre relasjoner til læreren og....

 

Den viktige leseopplæringen i engelsk på barnetrinnet

Å lese engelske tekster blir viktigere og viktigere i samfunnet i dag. Fagfornyelsen understreker også dette. Elevene trenger å ha....

 

Det er deg det kommer an på – kontaktskapende kommunikasjon

Kurset presenterer en kommunikasjonsmodell basert på et humanistisk menneskesyn som tar utgangspunkt i våre verdier. Modellen er....

 

Elever med stort læringspotensial

Hva kjennetegner elever med høyt læringspotensial. Hvordan kan vi identifisere dem og hva sier forskningen om hvordan vi bør....

 

Finnes det en app for alt? – nettbrett, et nyttig hjelpemiddel i barnehagens digitale praksis!

Bruk av nettbrett har i løpet av kort tid blitt etablert i mange barnehager. Men brukes de på riktig måte? Det er viktig at bruken....

 

Forebyggende arbeid mot mobbing

Mobbing er et ladet ord. Vi liker ikke å tenke at dette foregår i barnehagen. Men går vi dypere inn i temaet handler det om....

 

Fortell en gang til!

Få ting er så morsomt og engasjerende som å hengi seg til fantasiens verden sammen med barn. Tenk å fortelle fantastiske eventyr,....

 

Fra læreplan til klasserom – kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring

Hvordan kan vi jobbe kreativt med kompetanse og underveisvurdering i fag? Hvordan finner vi tegn på læring og utvikling? Og....

 

Friluftsbarn

Har du lyst til å lære å dissekere fisk? Eller sette småkrypfeller? Lage mat fra naturen, i naturen? Dette er kurset for....

 

Førstehjelp på barn

Førstehjelp er omsorg og livreddende hjelpetiltak. Alle som omgås andre mennesker bør kurses spesifikt og inneha en viss....

 

Førsteklasselæreren – en førsteklasses lærer

Førsteklasselæreren er en ny og viktig person i både skolestartens og foreldrenes liv. Hvordan kan læreren skape trygge rammer som....

 

God helse starter i barnehagen

Grunnlaget for et godt selvbilde legges de første årene av et barns liv. Et godt selvbilde handler om «både kropp og hode»;....

 

God ledelse i barnehagen

Mer enn noen gang trenger barnehagen kloke ledere med endringskompetanse og kunnskap i å lede pedagogisk utviklingsarbeid. Dette....

 

Gode språkmiljø for de yngste

Det har vært stort fokus på språkmiljøet i barnehagen de siste årene, og betydningen av å legge til rette for god språkutvikling.....

 

Grenser og mestring – hånd i hånd

Hverdagen i barnehagen og på SFO/AKS består ofte av små og store konflikter, mellom barn og mellom barn og voksne. Hvorfor kan det....

 

Grep om begreper

Språket påvirker alle sider ved barnets utvikling og er derfor et av barnehagens kjerneområder. Begrepene påvirker alle sider ved....

 

Gutter og lesing

Hvorfor leser ikke gutter like mye som jenter? Vi vet at gutter leser mindre enn før, og at de leser lite skjønnlitteratur.....

 

Helhetlig leseopplæring – leseglede og tidlig innsats

En helhetlig leseopplæring hvor leseglede og tidlig innsats er satt i system gir elevene et solid grunnlag for videre læring. ....