Lærer uten rettebunker

Nye læreplaner, nye metoder, dybde og bredde og helt menneske. Hvordan i huleste takle den såkalte «Fremtidens skole», og ikke....

 

Barna som utfordrer oss

Kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte. De som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte....

 

Bærekraftig utvikling i læreplanen og i klasserommet

I dette kurset får du en innføring i fagfornyelsens integrering av de tverrfaglige temaene med spesiell vekt på bærekraftig....

 

Trump & demokratiet i USA

Donald Trumps presidentperiode har vært innholdsrik av mange grunner. Den har vært både ordinær og ekstraordinær på samme tid.....

 

Den nye lærerrollen og fagfornyelsen

Elevenes motivasjon for skolen er synkende, og den faller tidligere enn før. Elevene etterspør bedre relasjoner til læreren og....

 

Lek som vekker bekymring

Alle barn leker, og stort sett leker de fint. Så slår vi oss til ro, og barna får holde på med sitt. Da kan vi observere på....

 

Programmering i matematikk og naturfag, for lærere i ungdomsskolen og vg1

Dette kurset gir deg en myk innføring i programmering i språket Python og er relevant for deg som har fagene matematikk og....

 

Kildekritikk – pålitelighet, relevans, tendens og hensikt

Vår tidsalder omtales ofte som kunnskapssamfunnet, men det blir stadig vanskeligere å orientere seg i informasjonsflommen.....

 

Trump og demokratiet i USA

Demokrati og medborgerskap er et viktig tverrfaglig tema i fagfornyelsen, og i den forbindelse er det spesielt aktuelt å diskutere....

 

Når barn ikke «passer inn» – voksenrollen i møte med høysensitive barn

Vi vet at sensitive barn profitterer enda mer enn andre barn på et positivt oppvekstmiljø, derfor er din rolle så viktig. Det....

 

Undervisning med spill

Har du lyst til å prøve spill i undervisningen din? Det trenger ikke være veldig komplisert, og det er heller ikke nødvendig med....

 

Livsmestring og helse

Hva skal til for at barn skal mestre livet? Hvordan skal personalet i barnehagen legge til rette for at barn skal mestre både....

 

Klasselesekurs 8. til 13. trinn, voksenopplæring

En intensivert leseperiode som en integrert del av fagundervisning. Kurset vil gi et grunnlag for at lærere i ungdomsskolen,....

 

Hvordan jobbe med bekymringsfullt skolefravær? Tiltak og oppfølging

Kurset retter seg mot skoleledere, sosiallærere, rådgivere og andre som jobber direkte med elever med bekymringsfullt fravær. ....

 

Hvordan vurdere uten prøver – i det heldigitale klasserommet?

Prøver fungerer dårlig i vår nye heldigitale virkelighet. I dette kurset tar vi for oss hvordan man kan vurdere elevene like bra....

 

Matematikklek

Rammeplanen har tydelige krav om at personalet skal være bevisste på hva som er matematikk i hverdagen i barnehagen og hvordan....

 

Barn som pårørende

Barn med særskilte behov er en gruppe med svært forskjellige barn. De kan ha ulike vansker – og ulike grader av vansker. Barn kan....

 

Få økt kompetanse om psykisk helse – for deg som jobber med ungdom

I alle skoler, på alle trinn, finnes det sårbare elever. Mange unge oppgir å ikke være gode nok og kravet til å prestere er høyt.....

 

Nøkler til god kommunikasjon med unge i risikosonen for kriminalitet og traumer

Hvordan kan vi bygge relasjoner som gir elevene våre overskudd og større tro på sine egne evner, til tross for eventuell motstand?....

 

Russland og Ukraina

Den russiske annekteringen av Krim, og igangsettelsen av et væpnet opprør i Donbas, skapte ikke bare en krigstilstand mellom....

 

Cooperative Learning – 1. til 4. trinn

Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruker man Cooperative Learning metoden på småtrinnet? Og hvorfor? I et Cooperative....

 

Tidlig innsats i leseopplæringen 1.-4. trinn

Godt i gang med leseopplæringen? Har du elever som har falt av lasset, eller elever som ligger et hestehode foran alle de andre?....

 

Demokrati & medborgerskap

Del 1: 30 år etter Berlinmurens fall, og 75 år etter andre verdenskrig er det igjen blitt nødvendig å forsvare demokratiet og de....

 

Escape room – kompetanser for det 21. århundret

Escape room er en metode som kan brukes i undervisningen i alle fag på alle nivåer! Aktiviteten er kjennetegnet av at en gruppe....

 

Barns vennskap og relasjoner

Vennskap mellom barn er noe vi ofte tar for gitt, og de fleste barn vil i løpet av tiden i barnehagen finne og holde på venner.....

 

Tyskland og Europa

Tyskland er blant pådriverne for at EU skal bli «europeernes beskytter» i en stadig farligere verden, hvor de tre største maktene....

 

Norge: En liten åpen økonomi i en urolig verden – Europeisk integrasjon

Norge er en liten åpen økonomi, som er sterkt avhengig av europeisk og global økonomisk utvikling og samarbeid. Vi er en del av....

 

Ny pedagognorm - nettkurs over 2 kvelder

Hvordan ha fokus på å lede, være en god rollemodell for andre ansatte og barna, samt ha fokus på faglig innhold i hverdagen i....

 

Eksperimenterende skriving og utforskende språkfokus i begynneropplæringen

Den viktigste endringen i norskfaget er at eleven i større grad skal eksperimentere og bruke sin nysgjerrighet, særlig på de....

 

Å lese verden

Fra "Robinson Crusoe" og "Den afrikanske farm" til "Tante Ulrikkes vei". Fagfornyelsen for norsk legger vekt på at elevene skal....

 

Fagfornyelsen i kunst og håndverk – for lærere i barneskolen

Å utvikle elevenes vilje til å ta vare på miljøet, og utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle....

 

2070: Veien forbi klimaendringene

Hvordan skal vi sammen komme oss forbi klimakrisen? Aldri har vi mennesker påvirket klimaet – og planeten vår – mer enn vi gjør i....

 

Barn i risiko

I rammeplanen står det at personalet i barnehagen skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt og....

 

Barn og seksualitet

Noen kaller det doktorleker, andre kaller det mor-og-far-leker, men hvordan reagerer vi når barn leker seksuelle leker? Og hvordan....

 

Barna som utfordrer oss (kveldskurs)

Kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte. De som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte....

 

Barnehagen som lærende organisasjon

Barnehagen skal være en lærende virksomhet. Rammeplanen beskriver barnehagen som en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og....

 

Barnehagen som lærende organisasjon – med samfunnsmandatet som utgangspunkt for utviklings- og endringsarbeid

Dette kurset handler om systematisk endringsarbeid i hele organisasjonen; i forhold til relasjonskompetanse, verdier og....

 

Barnehagens samfunnsmandat – hva er din oppgave?

Barnehagens kvalitet forutsetter at alle ansatte jobber i tråd med lover og rammeplan, uavhengig av formell utdannelse.  Dette....

 

Bli oppdatert på Urix

Mediebildet viser en dramatisk utenrikspolitisk situasjon. Verdens tre største makter; USA, Kina og Russland, går i autoritær....

 

Bærekraftig utvikling

Vi har vært vitner til fantastiske framskritt de siste tiårene. Fattigdommen i verden har blitt halvert. Dette gir håp og viser at....

 

Cooperative Learning 5. til 7. trinn

Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruke metoden Cooperative Learning på mellomtrinnet? Og ikke minst: hvorfor? I et....

 

Cooperative Learning for 5. til 13. trinn + voksenopplæring

De fleste pedagoger er enige i at elevene lærer mye – både faglig og sosialt – av å samarbeide om arbeidsoppgaver. Utfordringen....

 

Cooperative Learning for førsteklasselærere

Læring gjennom lek og utforskning blir mer vektlagt i de nye læreplanene. Hvordan kan vi tilrettelegge for lekpreget læring og et....

 

Cooperative Learning – et steg videre

En workshop i Cooperative Learning med fokus på strukturer som fremmer vurdering, utforskning, dybdelæring og kritisk tenkning. ....

 

Cooperative Learning: Classbuilding + teambuilding

Cooperative Learning er både en metodikk og en pedagogisk tilnærming som leder til inkludering, elevaktivitet, engasjement, læring....

 

De stille barna

Hverdagen er ofte preget av et høyt aktivitetsnivå og yrende liv – noe de fleste barn stortrives med. Utadvendte barn får energi....

 

Delingssirkelen – en metode for god kommunikasjon i gruppe

Et praktisk kurs for ledere og veiledere. Delingssirkelen er en god arena for veiledning, for kunsten å lytte og være helt til....

 

Demokrati og medborgerskap

Del 1: 30 år etter Berlinmurens fall, og 75 år etter andre verdenskrig er det igjen blitt nødvendig å forsvare demokratiet og de....

 

Den gode starten i barnehagen (halvdagskurs)

Dette 3 timers kurset har fokus på hvordan vi kan sikre en god overgang fra hjemmet til barnehagen. I rammeplanen er det gitt....

 

Den viktige leseopplæringen i engelsk på barnetrinnet

Å lese engelske tekster blir viktigere og viktigere i samfunnet i dag. Fagfornyelsen understreker også dette. Elevene trenger å ha....

 

Det er deg det kommer an på – kontaktskapende kommunikasjon

Kurset presenterer en kommunikasjonsmodell basert på et humanistisk menneskesyn som tar utgangspunkt i våre verdier. Modellen er....

 

Elever med stort læringspotensial

Hva kjennetegner elever med høyt læringspotensial. Hvordan kan vi identifisere dem og hva sier forskningen om hvordan vi bør....

 

Entreprenørskap

Å la være å lete etter «det rette svaret» er en utfordring for mange elever. I en tid med stadig raskere og større endringer er....

 

Europa i endring: populisme, ekstremisme og islamisme

30 år etter Berlinmurens fall er demokratiet igjen under press. Når populismen kombineres med autoritære holdninger og....

 

FAGDAG: Livsmestring og psykisk helse

DEL 1: LIVSMESTRING OG PSYKISK HELSE Denne todelte fagdagen handler om å arbeide systematisk med å styrke barns livsmestring og....

 

Fagdag for assistenter i barnehagen

Det er ikke lett å finne sin rolle som assistent i barnehagen, og utføre arbeidsoppgavene i tråd med rammeplanen. Denne kursdagen....

 

Fagfornyelsen i engelsk: Vi leker, synger og leser oss gjennom fagfornyelsen i engelsk på småskoletrinnet

Engelskfaget har gjennomgått store forandringer i forbindelse med fagfornyelsen og den nye læreplanen som settes i verk høsten....

 

Fagfornyelsen i kunst og håndverk

Evnen til undring, eksperimentering frem mot nye løsninger, mot og utholdenhet vektlegges i den nye læreplanen. Hva er "nytt" i....

 

Finnes det en app for alt? – nettbrett, et nyttig hjelpemiddel i barnehagens digitale praksis!

Bruk av nettbrett har i løpet av kort tid blitt etablert i mange barnehager. Men brukes de på riktig måte? Det er viktig at bruken....

 

Fire prinsipper for vurdering i praksis

Vil du lære mer om hvordan du kan lære elevene å lære, slik det står beskrevet i fagfornyelsen? Har du lyst til å lære mer om....

 

Forebyggende arbeid mot mobbing

Mobbing er et ladet ord. Vi liker ikke å tenke at dette foregår i barnehagen. Men går vi dypere inn i temaet handler det om....

 

Fortell en gang til!

Få ting er så morsomt og engasjerende som å hengi seg til fantasiens verden sammen med barn. Tenk å fortelle fantastiske eventyr,....

 

Fra læreplan til klasserom – kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring

Hvordan kan vi jobbe kreativt med kompetanse og underveisvurdering i fag? Hvordan finner vi tegn på læring og utvikling? Og....

 

Friluftsbarn

Har du lyst til å lære å dissekere fisk? Eller sette småkrypfeller? Lage mat fra naturen, i naturen? Dette er kurset for....

 

Førstehjelp på barn

Førstehjelp er omsorg og livreddende hjelpetiltak. Alle som omgås andre mennesker bør kurses spesifikt og inneha en viss....

 

Førstehjelp på små barn

Dette kurset følger de gjeldende nasjonale standarder for førstehjelpskurs, med særskilt fokus på barn og unge. Det faglige....

 

Førsteklasselæreren – en førsteklasses lærer

Førsteklasselæreren er en ny og viktig person i både skolestartens og foreldrenes liv. Hvordan kan læreren skape trygge rammer som....

 

Førsteklasselæreren – en førsteklasses lærer?

Førsteklasselæreren er en ny og viktig person i både skolestartens og foreldrenes liv. Hvordan kan læreren skape trygge rammer som....

 

God ledelse i barnehagen

Mer enn noen gang trenger barnehagen kloke ledere med endringskompetanse og kunnskap i å lede pedagogisk utviklingsarbeid. Dette....

 

Gode språkmiljø for de yngste

Det har vært stort fokus på språkmiljøet i barnehagen de siste årene, og betydningen av å legge til rette for god språkutvikling.....

 

Gode språkmiljø i barnehagen

Barnehagens språkmiljø er avgjørende for barnas utvikling og læring. I dette kurset presenteres praksisnære tiltak som bygger gode....

 

Grenser og mestring – hånd i hånd

Hverdagen i barnehagen og på SFO/AKS består ofte av små og store konflikter, mellom barn og mellom barn og voksne. Hvorfor kan det....

 

Grep om begreper

Språket påvirker alle sider ved barnets utvikling og er derfor et av barnehagens kjerneområder. Begrepene påvirker alle sider ved....

 

Gutter og lesing

Hvorfor leser ikke gutter like mye som jenter? Vi vet at gutter leser mindre enn før, og at de leser lite skjønnlitteratur.....

 

Helhetlig leseopplæring – leseglede og tidlig innsats

En helhetlig leseopplæring hvor leseglede og tidlig innsats er satt i system gir elevene et solid grunnlag for videre læring. ....

 

Hva er sjansen for det? Å kjempe mot intuisjon og skape forståelse

Er det dobbelt så stor sjanse for å få en 5-er når du kaster to i stedet for én terning? Tar nå-utgaven av deg selv mer funderte....

 

Hva kan vi gjøre for de barna som strever med språket?

Hvordan oppdager vi barn som av ulike årsaker strever med språket, og hva gjør vi med det? Barnehagen skal legge til rette for god....

 

Hvordan engasjere med film? Film og TV i historiefaget

Tema for dette kurset er hvordan man bruker sekvenser fra film, TV, musikkvideoer og dataspill til å engasjere i stedet for å....

 

Hvordan hjelpe elever å få flere gode venner

En del barn og ungdom strever med å opprette og opprettholde vennskap og relasjoner til jevnaldringene. Ofte sier vi voksne ting....

 

Hvordan omsette fagfornyelsens ideer i praksis?

Hva er dybdelæring og hvordan skal vi få til det i spanskundervisningen? Hvordan får vi kommunikasjon til å bli den viktigste....

 

Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn?

I barnehagen jobbes det med ulike fokusområder, og språk er grunnlaget for dem alle. Å utvikle språket er noe av det viktigste som....

 

Hvordan undervise matematikk i tråd med ny læreplan?

Hva er god undervisning i matematikk? De nye kjerneelementene i matematikk er: 1) Utforskning og problemløsning 2) Modellering....

 

Hvordan vurdere uten prøver?

Prøver er praktisk! Kjapt unnagjort, likt for alle, små juksemuligheter, og så er man videre i pensum allerede neste dag! Men....

 

I møte med deg – blir jeg til

Dette kurset handler om etikk og etisk praksis i barnehagen. I spenningsfeltet mellom kunnskap og kjennskap til rammeplanen og....

 

InSPIRErende naturfag

Kurset InSPIRErende naturfag viser ulike tilnærmingsmetoder til naturfaglige temaer og hvordan man kan jobbe tverrfaglig med dette....

 

Inkluderende språkopplæring i praksis

Skolen skal være en inkluderende skole for alle. En forutsetning for å lykkes med det, er at alle skolens ansatte ser på....

 

KINA – stormakten som imponerer og skremmer

Kinas formidable økonomiske fremgang de siste tiårene vekker både beundring og frykt i resten av verden. For oss, som er vokst opp....

 

Klasselesekurs 1. til 7. trinn

En intensivert leseperiode i fellesundervisningen. Kurset vil gi et grunnlag for at lærere i barneskolen skal kunne samarbeide om....

 

Klimaendringene – vitenskapen bak overskriftene

Klimaet på jorden er i rask endring. Vi merker effektene over hele verden, og venter at de blir sterkere i tiårene som kommer.....

 

Kollegaveildning – læring og endring i profesjonsfellesskapet

Hvordan utnytte skolens kollektive kapasitet for å bedre elevenes læring? Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap er alle....

 

Kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere

Vi skreddersyr assistent- og fagarbeideropplæring med ulike temaer: • Barnehagens samfunnsmandat, barnehageloven – hva betyr den....

 

Kroppsbilde i dagens skolehverdag

Hvordan vi mennesker opplever vår egen kropp er en av de viktigste faktorene for vår selvfølelse og livskvalitet. I dag er det en....

 

LISA – lekeplassinspeksjon og sikkerhetsarbeid

Barn og lek hører sammen. Barn skal utvikle seg, lære og mestre nye situasjoner. Dette skjer ikke uten skrubbsår og blåmerker en....

 

Ledelse av utviklingsarbeid

Skolen står overfor spennende og store utviklingsarbeid i sammenheng med fagfornyelsen og innføringen av de nye læreplanene. For å....

 

Lederutvikling for barnehagelærere – vi skreddersyr lederopplæring med ulike temaer

• Ny pedagognorm i praksis • Vurdering og evaluering av egen praksis • Lederskap i barnehagen • De fire ledelsesfunksjoner....

 

Lek for livet!

Leken er barnets naturlige væremåte, den kommer av seg selv, tenker vi. I barnehagen har vi optimale forhold, der vil lek og....

 

Lese- og skrivevansker, muligheter i det digitale klasserommet

Det digitale klasserommet åpner for flere muligheter for de med lese- og skrivevansker, enn det lukker. Dette nettkurset viser....

 

Lese- og skrivevansker, relevans og mestring

Dette kurset viser hvordan du kan jobbe med relevans og mestring, særlig for elever med skriftspråklige vansker i norsk og engelsk....

 

Leselyst i barnehagen!

Hvor ofte leser vi for barna i barnehagen, og hvilke bøker velger vi? Velger barn og voksne de samme bøkene? Hva er egentlig gode....

 

Lesing hos dagens unge

Vi vet at det leses mindre enn før, og at barn og ungdom leser lite skjønnlitteratur og lesning i fritid har falt dramatisk. I....

 

Likestilling og likeverd

I følge ny rammeplan skal barnehagen fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell....